PostHeaderIcon Možnost návštěvy kostela

Od 1. dubna můžete využít návštěvu kostela k osobní modlitbě

každý den od 15:00 do 17:00.

Na první pátek od 14:00 do 17:00

 

PostHeaderIcon Výzva papeže Františka

"V těchto dnech zkoušky, kdy se lidstvo chvěje před hrozbou pandemie, chtěl bych všem křesťanům navrhnout, aby svoje hlasy volající k nebi spojili. Vybízím hlavy všech církví a představitele všech křesťanských společenství, spolu se všemi křesťany různých vyznání, volat současně k Nejvyššímu, všemohoucímu Bohu, recitací modlitby, kterou nás naučil Ježíš, náš Pán.

Všechny tedy zvu, aby se - několikrát denně - ale všichni společně ve středu, 25. března, v poledne, pomodlili všichni zároveň Otče náš. V den, kdy si mnozí křesťané připomínají, že bylo Panně Marii zvěstováno Vtělení Slova, kéž Pán vyslyší jednomyslnou modlitbu všech svých učedníků, kteří se připravují na oslavu vítězství Zmrtvýchvstalého Krista.

S tímtéž úmyslem budu v pátek 27. března v 18. hodin předsedat modlitebnímu zastavení na nádvoří před bazilikou sv. Petra s prázdným náměstím. Všechny už nyní zvu k duchovní účasti pomocí komunikačních prostředků. Budeme naslouchat Božímu slovu, vzneseme svoji úpěnlivou prosbu a budeme adorovat Nejsvětější svátost, kterou na závěr udělím požehnání Urbi et Orbi, spojené s příležitostí obdržet plnomocné odpustky.

Na virovou pandemii chceme odpovědět všeobecností modlitby, soucitu a laskavosti. Zůstaňme sjednoceni. Dejme pocítit svoji blízkost těm nejosamocenějším a nejvíce zkoušeným lidem; svoji blízkost lékařům, zdravotníkům a zdravotnicím, dobrovolníkům; blízkost státním představitelům, kteří přijali opatření tvrdá, ale pro naše dobro; blízkost policistům, vojákům, kteří udržují stálý pořádek na ulicích, aby se dodržovalo, co požaduje vláda pro dobro nás všech. Blízkost všem."

"Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?" Drazí bratři a sestry, z tohoto místa, které vypráví o skálopevné Petrově víře, chtěl bych dnes večer svěřit vás všechny Pánu na přímluvu Madony, Spásy jeho lidu, mořské hvězdy uprostřed bouře. Z této kolonády, která objímá Řím a svět, ať na vás sestoupí Boží požehnání jako útěchyplné objetí. Pán ať žehná světu, daruje zdraví tělu a útěchu srdci. Žádáš nás, abychom neměli strach. Naše víra je však slabá a jsme bázliví. Ty však, Pane nenechej nás napospas bouři. Zopakuj znovu: "Vy se nebojte" (Mt 28,5). A my, spolu s Petrem, "hoďme na Něj všechnu svou starost, vždyť Tobě na nás záleží" (srov. 1 Petr 5,7) - řekl papež František v promluvě před eucharistickým požehnáním Urbi et orbi 27.3.2020

 

PostHeaderIcon Rozhodnutí

 

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho

pro brněnskou diecézi

v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

 


Milé sestry, milí bratři,
vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:
Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti,
i v této době je milující Bůh s námi.

Žehná   Váš biskup  Vojtěch
Brno, 12. 3. 2020

 

 

PostHeaderIcon Milí farníci

Milí farníci,

i když tato postní doba vypadá trochu jinak, než jsme si asi představovali, je přesto dobrou příležitostí připravit se na Velikonoce.

Otec biskup dává dispenz od účasti na nedělní mši, prožijme ji však hezky v domácím prostředí sledováním bohoslužby ve sdělovacích prostředcích s pozorností, zpěvem z kancionálu nebo jiných písní, jako bychom byli na mši svaté v kostele. Využijme možnosti duchovního sv. přijímání (modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista v Eucharistii).

Připojme se každý den večer ve 20:00 ke společné modlitbě celého světa za odvrácení epidemie, jak nás k tomu zve o. biskup.

Každý den slouží o. Jan a o. Vojtěch mši svatou soukromě za Boží ochranu a na úmysly, které jsou zapsány v kalendářích našich kostelů (viz ohlášky na webu).

Milí farníci, i když jsme od sebe svým způsobem vzdálení, jsme vám blízko svou modlitbou a při mši svaté. Pokud budete něco potřebovat, zvláště zaopatřování,
můžete nám zavolat na mobil.

Těšíme se, až se budeme moci setkat při slavení eucharistie!

P. Jan Nekuda, farář

 

PostHeaderIcon Přerušeno putování svatyněk

Informace pro farníky:

PUTOVÁNÍ SVATYNĚK SE PŘERUŠUJE

NA DOBU NEURČITOU

Děkujeme za pochopení!

 
PřihlášeníNávštěvnost
437326
Dnes132
Včera178
Tento týden727
Tento měsíc310
Celkem437326